Drobečková navigace

Úvod > O nás > Poslání a cíle

Poslání a cíle

Poslání a cíle v PDF

Druh sociální služby: Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poskytujeme pobytovou sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, které nemohou žit ve svém domácím prostředí, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cíle

 • zajištění sociální a ošetřovatelské péče dle individuálních potřeb klientů
 • zachování, případně další rozvoj získaných sociálních a společenských návyků a dovedností
 • podporovat kontakty s rodinnými příslušníky, přáteli, blízkými osobami klientů
 • zajišťovat přípravu na uplatnění v běžném životě
 • vytvářet aktivizační programy
 • provádět s klienty nácvik sebeobslužných dovedností tak, aby po jejich zvládnutí mohli klienti přejí do služby s nižší mírou podpory
 • spolupracovat s dobrovolníky pro sociální službu

Okruh osob

Dospělé osoby (27-64 let), mladší senioři (65-80), starší senioři (nad 80 let) věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Sociální služba je poskytována osobám s chronickým duševním onemocněním – s Huntingtonovou nemocí, schizofrenií, psychotickým onemocněním a etylickou demencí, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Toto se netýká stávajících klientů služby.

Sociální služba se neposkytuje:

Sociální služba se neposkytuje osobám závislým na návykových látkách, a osobám, které nezvládají komunikaci v českém jazyce.

Tuto definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 453/59R/2014 ze dne 20.8.2014, a to s účinností od 1.1.2015. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústí nad Labem ze dne 16.8.2016 o změně registrace spočívající v upřesnění okruhu osob, kterým je služba poskytována, a to na základě návrhu poskytovatele ze dne 11.8.2016 – žádost o změnu registrace.

Zásady

 1. Respekt – zaměstnanci respektují klienta, jako osobnost, respektují jeho volbu a přání, tempo, volbu stravy, oblečení, denní rytmus. Respektujeme klientovo právo na soukromí, rodinný život, na vyznání svých politických, náboženských a jiných názorů. Respektujeme právo na samostatný a nezávislý způsob života, respektujeme právo na začlenění do společnosti. Respektujeme dodržování postupů při všech činnostech, které vyplývají z návyků klienta. Respektujeme individualitu každého klienta. Respektujeme nedotknutelnost obydlí, ukládání a uspořádání věcí klienta. Zaměstnanci projevují ke klientům úctu, nezneužívají jejich omezení plynoucí ze zdravotního stavu k tomu, aby s klienta manipulovali a nebrali v úvahu jejich potřeby a projevy vůle.
 2. Nestrannost – ke každému klientovi zaměstnanci přistupují nestranně, nezaujatě a bez předsudků.
 3. Diskrétnost – ke klientům přistupuje personál taktně, ohleduplně a zachovává mlčenlivost o všem co se týká klienta, jeho domácnosti, způsobu života, vztahů, zvyků. Zachováváme lidskou důstojnost. Péči poskytujeme s co největší možnou mírou diskrétnosti při intimních úkonech.
 4. Individualizace – služby, pomoc a péče klientům jsou přizpůsobovány individuálně na základě individuálních plánů, klienti se mohou zapojit do rozhodování o způsobu poskytování služby, míře podpory, nezávislosti. Denní režim přizpůsobujeme co nejvíce klientům a jejich zvykům a návykům. 
 5. Zaměřenost na celek – na situaci klienta pohlížíme v souvislostech, bereme v potaz všechny souvislosti, faktory a okolnosti, které mohou klienta a jeho chování ovlivnit.
 6. Otevřenost – zařízení je otevřené pro veřejnost, probíhají dny otevřených dveří, naši klienti navštěvují veřejné akce, umožňujeme stáže a praxe studentům, spolupracujeme s dobrovolníky.
 7. Spolupráce – při péči o klienta se zapojují pracovníci ze všech úseků zařízení
 8. Běžný způsob života – umožňujeme našim klientům, aby mohli žít v maximální možné míře způsobem života, který je co nejvíce podobný životu, jaký mají jejich vrstevníci mimo zařízení. Umožňujeme klientům žit bez strádání, které plyne z jejich nemoci.
 9. Srozumitelnost – snažíme se o vytváření pravidel, která jsou srozumitelná pro klienty služby. Zaměstnanci služby se snaží plánovat průběh služby tak, aby se co nejvíce přibližoval životu vrstevníků.
 10. Kontakt – podporujeme klienty v udržování vztahů, kontaktů a vazeb s rodinami, známými a přáteli. V rámci možností spolupracujeme s rodinami, umožňujeme návštěvy klientů doma nebo rodinných příslušníků v zařízení, vítáme a podporujeme účast rodinných příslušníků na pořádaných akcích.
 11. Odbornost a odpovědnost – pracovníci jsou vedeni ke zjišťování potřeb a přání klientů. V průběhu poskytování služby dochází u klientů k projevům chování, které vyžadují zvýšenou pozornost a podporu. Pracovníci se snaží zjišťovat příčiny a preventivně působí na klienty. Zaměstnavatel zajišťuje pracovníkům vzdělávání dané zákonem o sociálních službách a supervizi.

Sociální služba našeho Domova vychází ze zákona o sociálních službách, její hlavní úkol je podporovat lidi v nepříznivé sociální situaci a předcházet tak vyloučení ze společnosti. Dbáme, aby naše služba byla poskytována odborně, důstojně, s respektem k základním lidským právům a individuálním přáním a potřeb našich klientů.

Dokladem prezentace naší služby navenek jsou naše webové stránky, informační letáky (též v alternativní podobě). Naši zaměstnanci se pravidelně vzdělávají a dbají na dodržování zákona o sociálních službách a vnitřních předpisů (seznámení s nimi stvrzují svým podpisem). Individuální plány, analýzy potřeb, osobní profily, krizové plány a krizový plán klientů jsou dokladem o našem individuálním přístupu ke klientů, respektu k jejich přáním a potřebám a prohlubování jejich sociálního začleňování získáváním nových dovedností a respektu k vlastní vůli klienta.

O průběhu naší sociální služby má Domov Severka zpracovány vnitřní předpisy, jejichž novelizace naši zaměstnanci nejprve obdrží od sociálního pracovníka k prostudování a připomínkování a následně podepíší, že se nimi seznámili a budou se jimi řídit.

Dlouhodobě spolupracujeme s Agenturou Pondělí Rumburk, která se věnuje sociálnímu začleňování osob s chronickým duševním onemocněním (tj. hledá samostatné bydlení klientům a pracovní uplatnění na trhu práce), jejímž výsledkem jsou klienti, kteří z našeho Domova přešli do samostatného bydlení.

Nedílnou součástí veřejného závazku jsou: webové stránky Domova Severka www.domovseverka.cz, propagační materiály zařízení (letáky, propagační brožury), Směrnice ke Standardu č. 15 – hodnocení a zvyšování kvality sociální služby v návaznosti na naplňování Standardu č. 1, Domácí řád, Směrnice č. 12/2015 Podávání a vyřizování stížností, podnětů, návrhů a připomínek, náplně práce jednotlivých zaměstnanců.

V Jiříkově dne 17.8.2016

Datum platnosti: 02.09.2016

Datum účinnost: 02.10.2016

Schválil: Ing. Pavel Malečerk, ředitel

Vypracovala: Lenka Macnerová, sociální pracovnice